یاور پخش تلگرام

این ابزار فقط توسط بازرگانان قابل استفاده است تا Telegram Bot.

فقط به حساب تلگرام محدود ارسال شده است. بهتر است قبل از پخش آن را آزمایش کنید.

نکته

بازرگانان ابتدا باید حساب تلگرام را به هم وصل کنند و فقط ربات سفارشی می تواند از این عملکرد استفاده کند.

فقط یک پیام را می توان در یک زمان ارسال کرد. پس از کلیک بر روی ارسال ، پیام در مدت 30 ثانیه ارسال می شود.

فقط کاربرانی که با ربات تعامل داشته اند می توانند پیام را دریافت کنند.

سوابق تاریخ